Cookie Icon
Sušenky jsou dobré i pro sportovce a hráče.
Dodaj ti energii a tady nám navíc pomáhají zlepšit používání webu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel: FootballTime s.r.o., sídlem Terronská 742/55, Praha 6, IČO: 08057656 (dále jen „Provozovatel“)

Upozornění na autorská práva

© 2020 FootballTime s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, loga, ochranné známky a informace obsažené v tomto dokumentu jsou duševním vlastnictvím Provozovatele, pokud není uvedeno jinak. Reprodukce, úprava, přenos, použití nebo citace jakéhokoli obsahu včetně textu, obrázků, fotografií atd. vyžaduje předchozí písemné povolení Provozovatele. Žádosti mohou být zaslány na adresu: info@tipeeto.cz.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují použití webových stránek www.tipeeto.cz, případně jiné domény patřící Provozovateli či jeho právním nástupcům, včetně jejich mobilní verze, a to ve všech jejich verzích, úpravách a podobách, ať už elektronických nebo jiných (dále jen „Tipeeto“). Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky (viz níže).

Podmínky se řídí právem České republiky.

Používáním aplikace Tipeeto vyjadřuje každý z uživatelů svůj souhlas s jejich zněním. Uživatel je povinen se před využíváním aplikace Tipeeto s těmito obchodními podmínkami seznámit a řídit se jimi.

Přijetím těchto podmínek a používáním aplikace Tipeeto uživatelé prohlašují, že jim je nejméně osmnáct (18) let věku a mají dostatečnou rozumovou a volní kapacitu k tomu, aby byli vázáni těmito podmínkami používání. Uživatel se rovněž zavazuje dodržovat platné právní předpisy.

Popis aplikace Tipeeto

Účelem aplikace Tipeeto je nabídka soutěžních her a kvízů.
Tipeeto poskytuje uživatelům platformu, ve které se můžou účastnit vypsaných her a získávat odměny.
Uživatelé mohou prostřednictvím Tipeeto rovněž sdílet informace mezi sebou v diskuzích a sledovat herní statistiky.

Účast ve hrách

Uživatel musí v době registrace dosáhnout nejméně 18 let, aby mohl Tipeeto používat a účastnit se her, které Tipeeto obsahuje.
Uživatel potvrzuje registrací do Tipeeto, že je svéprávný ke všem jednáním souvisejícím s aplikací Tipeeto a že rozumí veškerým jejím funkcím a podmínkám užití, případně že má souhlas zákonných zástupců k tomu, aby aplikaci Tipeeto včetně všech povinností s ní spojených, zejména pak povinnosti hradit poplatky za některé prémiové funkce podle čl. 5 těchto podmínek, používal.
Pokud kdykoli během používání aplikace vyjde najevo, že uživatel nesplňuje podmínky pro účast ve hře, Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit všechny úkony a transakce provedené v době neplnění podmínek pro účast ve hře, včetně práva uzavřít jeho účet.

Registrace a použití Tipeeto

Aby uživatel mohl používat Tipeeto v plném rozsahu (účastnit se her), musí dokončit proces registrace a vytvořit si účet.
Uživatel může použít pouze pravdivé, platné a aktuální přihlašovací údaje. Během používání aplikace Tipeeto uživatel udržuje tyto údaje i nadále aktuální a platné.
Uživatel musí držet své přihlašovací údaje v tajnosti, nesmí je sdělovat třetím osobám a nesmí jim umožnit přístup do Tipeeto prostřednictvím svého účtu. V případě porušení těchto povinností odpovídá uživatel za jakoukoli související újmu.
Uživatel je povinen držet se zásady jediného účtu, tzn. v rámci Tipeeto může vlastnit právě jeden účet, není tedy povoleno registrovat více účtu na více emailových adres nebo pomocí jiných přihlašovacích prostředků. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit účet(y) uživatele, pokud si otevře více účtů. Pokud by provozovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že bylo otevřeno více účtů s cílem ho podvést nebo získat neoprávněnou výhodu, vyhrazuje si právo zrušit transakce související s takovým pokusem o podvod, včetně zrušení odměn za účast ve hrách. Pokud uživatel ztratí název svého účtu nebo heslo, může se obrátit na Provozovatele pro náhradní údaje. V případě využití tohoto práva nenáleží uživateli jakákoli náhrada nebo kompenzace.
Registrací do Tipeeto uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to zcela a bezpodmínečně, a uzavírá tak s námi smlouvu o poskytování služeb za podmínek stanovených v těchto podmínkách.
Uživatel dává registrací souhlas s poskytnutím služby okamžitě, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Poplatky a platby

Přístup k aplikaci Tipeeto a její využívání (včetně účasti ve hrách a kvízech) je zdarma. Některé prémiové funkce mohou být zpoplatněny, a to v souladu s platným ceníkem uvedeným v aplikaci nebo na webu Tipeeto.
Provozovatel má právo požadovat zaplacení poplatků za jím definované služby, respektive licenci k jejich využívání. Uživatelé musí platit veškeré příslušné poplatky, jak jsou popsány v aplikaci nebo na webu Tipeeto, v ceníku nebo zvláštních podmínkách pro vybrané služby.
V případě prvotního spuštění Tipeeto nabízí Provozovatel zkušební dobu s plným rozsahem služeb, během které není uživatel povinen za tyto prémiové služby platit poplatky. Tato doba je časově omezená. Po uplynutí zkušební doby může uživatel pokračovat v používání aplikace zdarma, nebo uhradit stanovený poplatek za možnost využívat prémiové služby.
Nezaplacení poplatků v době splatnosti může vést k omezení, pozastavení nebo ukončení přístupu k Tipeeto nebo některým službám.

Odměny

Odměny budou vypláceny uživatelům oprávněným podle pravidel a pořadí uvedených v aplikaci Tipeeto u každé jednotlivé hry.
Hry jsou organizovány na principu dovednosti uživatele a o pořadí rozhodují objektivní kritéria uvedená v pravidlech každé hry.
Uživatel je povinen se před startem hry seznámit s jejími pravidly.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit nebo zrušit hru, a to včetně hry, která je již zahájená. V takovém případě nemají uživatelé žádný nárok na náhradu nebo jakoukoli kompenzaci za účast ve hře.
Odměny jsou vypláceny na bankovní účet vedený v oficiální státní měně, který uživatel oprávněný k jejímu získání na výzvu Provozovatele sdělí prostřednictvím emailu, a to do 5 pracovních dní od konečného určení oprávněných uživatelů. Není-li bankovní účet sdělen ve lhůtě uvedené v emailu Provozovatele, má Provozovatel právo odměnu zrušit a nevyplatit.
Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o konečném pořadí a v případě sporných výsledků určit uživatele oprávněné k získání odměny.

Licence, doba platnosti

Tipeeto je poskytováno prostřednictvím licence s omezenou časovou platností, a to podle zvolené varianty a jejích podmínek.
Licence, která zahrnuje placené prémiové služby, se automaticky neprodlužuje na další období („Nadcházející období“). Uživatel je o expiraci licence informován a má možnost zaplatit Nadcházející období podle instrukcí, které jsou uvedené v aplikaci nebo na webu Tipeeto a/nebo informačním emailu odeslaným Provozovatelem. V případě, že uživatel nezaplatí předplatné na Nadcházející období, platnost prémiové licence pro užívání Tipeeto je ukončena a uživatel ztrácí přístup k službám a obsahu, který je podmíněn zaplaceným poplatkem.
Uživatel má oprávnění výlučně k osobnímu použití Tipeeto pod nevýhradní a nepřevoditelnou licencí.

Ukončení služeb

Přístup ke službám Tipeeto, které jsou podmíněné zaplacením poplatku, je ukončen vypršením platnosti zakoupené licence. Tím není dotčena možnost používat Tipeeto v rozsahu, ve kterém není placená licence třeba.
Uživatel může kdykoli přestat používat Tipeeto, a odhlásit svůj účet.
Uživatel musí okamžitě ukončit používání Tipeeto, zjistí-li, že dochází z jeho strany k porušování jakéhokoli ustanovení těchto podmínek (zejm. porušování autorských práv a práv duševního vlastnictví, práv na ochranu osobních údajů, obchodního tajemství atp.)
Ukončení používání Tipeeto ze strany uživatele ani ukončení/smazání uživatelského účtu nemá vliv na již uhrazené poplatky. Provozovatel si vyhrazuje právo ponechat si již stržené poplatky v plné výši za celé období předplatného. Případně je Provozovatel též oprávněn, pokud je to spravedlivé, požadovat úhradu i za takové služby, které do té doby nebyly z jakéhokoli důvodu uživatelem proplaceny.

Autorská práva

Provozovatel vlastní veškerá duševní práva k Tipeeto a k obsahu, tj. zejména ke všem materiálům v něm obsaženým, jakož i ke všem jeho částem, kódům, grafickým prvkům, autorským textům, vyjma materiálů nahraných přímo uživateli, které jsou předmětem jejich duševního vlastnictví. S výhradou licence k použití Tipeeto popsané výše jsou všechna práva k duševnímu vlastnictví vyhrazena a k jejich využití se vyžaduje předchozí souhlas Provozovatele.
Uživatel nebo jakákoli jiná třetí osoba nesmí do aplikace Tipeeto nijak zasahovat, měnit ji, kopírovat, překládat či jinak využívat bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele. Údaje a materiály poskytované uživateli

Provozovatel neodpovídá za obsah (zejména příspěvky v diskuzích), který do Tipeeto nahraje uživatel.
Provozovatel zejména neodpovídá:
za žádné škody, které nahráním, zkopírováním, zpřístupněním či jakoukoli jinou operací s obsahem mohou vzniknout.
za nepřesnost informací, chyby, nepravdy, vulgarity nebo porušení právních předpisů obsažené v obsahu umístěném v Tipeeto. Uživatel se tímto vůči Provozovateli vzdává všech potenciálních práv na náhradu újmy spojené s obsahem nahraným v Tipeeto.
Provozovatel nemá možnost a ani neprovádí žádnou předběžnou kontrolu, schvalování, monitorování nebo úpravu nahrávaného obsahu ze strany uživatelů.
Uživatel odpovídá za to, že má právo obsah nahraný do Tipeeto použít. V případě, že by uživatel neměl toto právo, musí obsah neprodleně z Tipeeto odstranit. V případě, že by to nebylo možné, je povinen to oznámit Provozovateli.
Uživatel Provozovateli (a jeho právním nástupcům) uděluje celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci, realizaci a jinému úplnému využívání obsahu, který do Tipeeto nahraje, či jinak použije v souvislosti s využíváním Tipeeto, včetně propagace a redistribuce celého Tipeeto nebo jeho částí (a odvozených děl z nich) v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli médií (včetně webových stránek třetích osob).
Provozovatel může odstranit jakýkoli obsah, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy, zásadami slušnosti nebo kterým se útočí na jiné uživatele, lidi či skupiny lidí. Stejně tak může odstranit obsah, který je v rozporu s těmito obchodními podmínkami.
Provozovatel neodpovídá za úspěšná nahrání obsahu ani za jeho neporušené zachování v Tipeeto.
Uživatel musí brát v potaz, že Tipeeto neslouží k ukládání cenných informací a dat, chráněných či utajovaných údajů apod. Veškerá data je třeba si zálohovat. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich případnou ztrátu.

Podmínky užívání Tipeeto

Provozovatel neodpovídá za úspěšnost instalace Tipeeto na mobilní zařízení, ani za dostupnost Webu.
Provozovatel poskytuje Tipeeto, jak stojí a leží a jak je dostupné v daném čase a místě.
Uživatel používá Tipeeto výhradně na své vlastní nebezpečí a dle svého vlastního uvážení, to vše v souladu s těmito podmínkami.
Provozovatel nemá povinnost poskytovat žádné jiné služby než ty uvedené v těchto podmínkách nebo přímo v Tipeeto.
Uživatel může používat Tipeeto, pouze pokud to není v rozporu s předpisy platnými v příslušném státu nebo vydanými zaměstnavatelem či jinou oprávněnou autoritou.
Provozovatel neodpovídá za žádné újmy způsobené používáním Tipeeto (peněžní, nepeněžní, včetně ušlého zisku, narušení utajovaných informací či přerušení provozu podniku, napadení virem či jiným škodlivým softwarem) ani za újmy způsobené tím, že Provozovatel Tipeeto přestane aktualizovat či zcela poskytovat.
Provozovatel nezaručuje nepřetržitou a stálou funkčnost Tipeeto. Stejně tak nemůže zaručit, že se v Tipeeto nevyskytne chyba. Jakákoli Provozovatelova odpovědnost za výše uvedené skutečnosti je vyloučena.
Provozovatel negarantuje, že Tipeeto vždy splní veškeré nároky, které na něj navenek či vnitřně klade uživatel. Neodpovídá tak za žádnou újmu související s nesprávným pochopením funkcí Tipeeto či s jeho nevhodným použitím.
Je Provozovatelovým výhradním právem poskytování Tipeeto přerušit, zejména pak vyžadují-li to technické prostředky používané k poskytování služeb (poskytovatel hostingu, datových úložišť atp.). Ani v tomto případě pak nenese za taková přerušení odpovědnost.
Jakákoli újma, která by mohla vzniknout používáním Tipeeto a za kterou by Provozovatel byl v souladu s těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy odpovědný, je tímto limitována do výše částky, kterou poškozený uživatel zaplatil za užívání Tipeeto. Uživatel se tímto vzdává v rozsahu nad limit uvedený v předchozí větě svého práva na náhradu újmy, která tento limit převyšuje.
Uživatel je povinen používat antivirové programy a další software chránící před škodlivým obsahem.
Uživatel má povinnost nahradit Provozovateli jakoukoli újmu, která vznikla zaviněným nebo i nezaviněným jednáním Uživatele a kterou po nás bude třetí strana požadovat. Uživatel musí jednat vždy tak, aby ke vzniku újmy nedošlo.

Omezení, zakázané jednání

Každý uživatel odpovídá za své jednání v rámci Tipeeto a je srozuměn s těmito obchodními podmínkami. Uživatel nesmí postupovat v rozporu s jejich zněním. Stejně tak se musí řídit všemi právními předpisy svého domovského státu, které se na něho uplatní (zejména předpisy týkající se nakládání s osobními údaji).
Uživatel se nesmí nikterak snažit narušovat technické zabezpečení Tipeeto (servery, sítě apod.), zasahovat do Tipeeto, upravovat jej, poškozovat nebo ohrožovat jeho funkčnost.
Uživatel nesmí systematicky shromažďovat, sbírat nebo extrahovat data prostřednictvím jakýchkoli prostředků, zejm. pak za pomocí nástrojů data miningu, robotů apod.
Jednáním, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami se rozumí zejména, nikoli však výlučně: Nahrání, použití, sdílení, zpřístupňování materiálů, které porušují práva duševního vlastnictví, autorská práva, obchodní tajemství či jiný předpis, který jim poskytuje ochranu, nebo jakékoli jiné právo vlastnické nebo smluvní, ledaže je uživatel právoplatným držitelem těchto práv nebo má souhlas osoby, která taková práva má.
Nahrávání obsahu, který je nesprávný, nepřesný, zavádějící, falešný, nepravdivý apod.
Sdílení nebo umísťování jakékoli reklamy prostřednictvím Tipeeto (vč. nevyžádaných nebo neschválených reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakýchkoli reklamních e-mailů (junk mail), spamu nebo řetězových dopisů) nebo obchodního sdělení atd. bez předchozího souhlasu Provozovatele.
Používání neoprávněných sponzorských, reklamních a jiných obdobných odkazů na jakékoli třetí osoby bez našeho i jejich souhlasu.
Přenášení jakýchkoli virů, červů, defektů, trojských koní nebo jiných podobných informací, malware, software nebo materiálů, které by mohly ohrozit bezpečnost a fungování Tipeeto.
Používání Tipeeto pro nezákonné nebo nemravné účely nebo způsobem, který může nám nebo jiné osobě způsobit újmu, ať už materiální nebo imateriální.
Používání Mailistů, Listserv, auto-responderů v jakékoli formě, nebo spamu.
Používání manuálního nebo automatizovaného softwaru, zařízení nebo jiných postupů k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider) jakékoli části Tipeeto.
Provozovatel má právo omezit nebo úplně vyloučit uživatele z používání Tipeeto v případě, že porušuje pravidla stanovená těmito podmínkami nebo jedná protiprávně.

Ochrana osobních údajů

Za účelem poskytování služeb Tipeeto Provozovatel (jakožto správce) zpracovává osobní údaje uživatelů. Zpracování probíhá automatizovaně i manuálně v souladu s použitelnými právními předpisy.
Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Zásady ochrany osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné přímo v Tipeeto.
Tipeeto lze používat (procházet) i bez poskytnutí osobních údajů, ale vzhledem k účelu Tipeeto ho nelze používat v plném rozsahu. V případě, že uživatel nechce, aby byly jeho údaje zpracovávány, může Tipeeto kdykoli odinstalovat, respektive přestat ho používat a odhlásit svůj účet.

Update, aktualizace

Provozovatel má právo provádět update a aktualizace Tipeeto za účelem poskytnutí nových funkcí nebo odstranění chyb a nedostatků. Vyhrazuje si proto právo odmítnout dále poskytovat služby Tipeeto pro případ, že uživatel nestáhne a nenainstaluje podstatné aktualizace.
V případě, že uživatel nestáhne a nenainstaluje aktualizace, Provozovatel nemůže zajistit správnou funkčnost Tipeeto. V takovém případě Provozovatel neodpovídá za funkčnost ani jakékoli chyby s tím spojené.

Obsah třetích stran

Tipeeto může obsahovat odkazy na weby třetích stran, případně materiály třetích stran. Za obsah takových webů nebo materiálů, stejně jako za jakékoli nabídky učiněné třetími stranami Provozovatel neodpovídá, stejně jako za žádnou újmu způsobenou uživateli v souvislosti s obsahem na webu nebo v materiálech třetích stran.
Provozovatel neodpovídá za dostupnost obsahu třetích stran.
V případě, že prostřednictvím Tipeeto dojde k nákupu zboží nebo služeb, případně stažení softwaru třetích stran, nenese Provozovatel za toto zboží nebo služby žádnou odpovědnost. Provozovatel na ně neposkytuje žádné záruky a negarantuje jejich funkčnost, dodací, platební ani jiné podmínky. Veškeré záležitosti týkající se takových služeb nebo zboží, včetně odstoupení od smlouvy a jeho vrácení musí uživatel řešit přímo s prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb.
Uživatel si je vědom toho, že Provozovatel může za zprostředkování obchodu se třetími stranami prostřednictvím Tipeeto získávat provizi, odměnu apod.

Převedení práv

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli převést svá práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek a celkově z provozování Tipeeto (podnik) na jinou osobu, a to jak částečně, tak celkově. Souhlas uživatelů se pro převod podniku nebo jeho části nevyžaduje.

Podpora

Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).
Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

Reklamace, stížnosti

Uživatelé jsou oprávněni podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti proti průběhu tipovacích her vždy nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem reklamace či stížnosti. Reklamace musí vždy obsahovat identifikaci uživatele a uvedení přesného popisu reklamovaných skutečností a okolností, za kterých k nim došlo. Provozovatel odůvodněnou reklamaci či stížnost prošetří a do třiceti (30) kalendářních dnů oznámí uživateli výsledek.
Reklamace, stížnosti vůči tipovacím hrám a jejich odůvodnění dle předchozího článku je uživatel povinen doručit Provozovateli e-mailem na adresu info@tipeeto.cz. K reklamacím podaným jiným způsobem, než způsobem stanoveným v tomto článku, se nepřihlíží.
Tipeeto se poskytuje tak, jak stojí a leží. Uživatel nemá právo požadovat jakékoli vlastnosti nebo funkce, které nejsou v Tipeeto obsažené.

Odstoupení od smlouvy

Služba, kterou Provozovatel poskytuje, spočívá v souladu s platnou právní úpravou v dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, s předchozím výslovným souhlasem uživatelů před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemá uživatel právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení o ochraně spotřebitelů.

Mimosoudní řešení sporů

V případě jakéhokoli problému se, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, uživateli nejdříve doporučuje využít kontakt na Provozovatele (info@tipeeto.cz) pro vyřešení nastalé situace.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení spotřebitelských sporů mezi Provozovatelem a zákazníkem ze smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Používáním Tipeeto vyjadřuje uživatel svůj souhlas s přijímáním veškerých elektronických sdělení, zejména oznámení, smluv, právně požadovaných oznámení (disclosures), obchodních nabídek nebo jiných informací souvisejících se službami Tipeeto (dále společně jen jako „Oznámení"). Tato elektronická Oznámení může předávat jejich uveřejněním v Tipeeto nebo emailem.
V případě, že by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek bylo prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na platnost ustanovení zbývajících. Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením co nejvíce se mu obsahově blížícím.
Poskytování služeb Tipeeto se řídí vždy aktuálními obchodními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v průběhu poskytování služeb Tipeeto měnit v souvislosti s vývojem a se zlepšováním jeho funkcí, a to bez předchozího souhlasu uživatelů. Nové znění obchodních podmínek bude dostupné v Tipeeto. Použitím služeb Tipeeto po datu změny obchodních podmínek vyjadřuje uživatel s jejich novým obsahem souhlas.
Tyto obchodní podmínky jsou vyhotovené originálně v českém jazyce. Překlad je dostupný též v jazycích uvedených v Tipeeto. V případě rozporu mezi těmito verzemi je rozhodující znění v českém jazyce.
Smluvní vztah na základě těchto obchodních podmínek a používání Tipeeto se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Uživatelé a Provozovatel prohlašují, že se podřizují právu České republiky výhradně, a to bez odkazu na předpisy mezinárodního práva soukromého. Pro řešení sporů jsou výhradně příslušné soudy České republiky, a to místně příslušný soud sídla Provozovatele, případně jeho právních nástupců.

Kontakt: info@tipeeto.cz